Back

Diplomataris

Catàleg de pergamins del fons de l’Ajuntament de Girona (1144-1862). Volum III.

ARXIU MUNICIPAL DE GIRONA

Tercer i darrer volum de la catalogació de dos mil dos-cents seixanta-cinc pergamins, pertanyents al fons més ric de l’Arxiu Municipal de Girona, el del mateix Ajuntament, duta a terme pels mateixos tècnics de la institució on resta dipositat, amb la millor i més moderna metodologia però sense menystenir el bagatge aportat per arxivers i historiadors d’altres generacions. Els regests que acompanyen cada entrada són força complets.

Nº Col·lecció: 34

Any de publicació: 2005

Període històric: Modern (segles XVI-XVIII)

Referència geogràfica: Comarques de Girona

Temàtica històrica: Diplomataris, Municipalisme

ISBN: 84-9779-322-6

Pàgines: 673