Bibliografia

La seva obra

Raimon Noguera realitzà notables estudis sobre la història del notariat català, els arxius de protocols i l’instrument notarial.

Raimon Noguera realitzà notables estudis sobre la història del notariat català, els arxius de protocols i l’instrument notarial. I això, a més d’alguns treballs jurídics, especialment sobre l’emfiteusi i altres institucions econòmiques medievals catalanes, com ara les companyies mercantils o les comandes marítimes, de les que n’era un profund i veritable especialista.

Així, en primer lloc, sobre la institució i la documentació notarial, cal remarcar:

Las actas de deliberaciones de los Colegios de Notarios de Barcelona (1948), EHDAP, 1.

Organización y funciones de los archivos notariales (1950), ponència al II CINL de Madrid.

Privilegios y ordenanzas históricos de los notarios de Barcelona (1965), en col·laboració amb Josep Maria Madurell.

Liber privilegiorum concessorun in favorem notariorum in civitate Barchinone artemn notarie exercentium. Edición facsínil del original de 1395-1562 (1975), en col·laboració amb Josep Maria Sans.

Catálogo de la Exposición de Documentos del Archivo Histórico de Protocolos de Barcelona (1975), amb motiu del XII CINL de Barcelona, en col·laboració amb Josep Maria Sans, també el 1975.

Los notarios de Barcelona en el siglo XVII, article dins el volum primer del llibre homenatge a Ramon Maria Roca (1976) i després un llibre editat com a annex de la revista del Col-legi EHDAP (1978).

La doble redacción de los antiguos documentos notariales de Cataluña (1978), conferència editada als Anales de la Academia Matritense del Notariado (XXII-I).

En el vessant jurídic, mereixen ésser remarcats els seus estudis sobre l’emfiteusi:

De la enfiteusis a la enfiteusis (1947), conferència publicada als Anales de la Academia Matritense del Notariado (V).

El Precario y la “Precaria”. Notas para la historia de la Enfiteusis. (1950), revista EHDAP, 2, juntament també amb altres treballs de menor extensió.

I sobre les companyies mercantils:

La Compañía Mercantil en Barcelona durante los siglos XVy XVI y las “commandas” del siglo XIV (1967), València, publicat per la Junta de Degans, reedició de La Compañía Mercantil en Barcelona durante los siglos XV y XVI, publicat el 1944 a La Notaría i de Compañía Mercantil y “commandas” del siglo XIV, publicat el 1950 a la revista EHDAP.

Altres treballs publicats a la revista La Notaria:

Docunmentos para el estudio de la marina barcelonesa durante el siglo XIV (1945).

Exégesis parcial de la Ley de Censos (1947).

El libro del Consulado de Mar (1988), conferència editada dins el volum primer d’Homenaje a Juan Berlmans Vallet de Goytisolo.

El Notari Raimon Noguera i el llegat de Picasso, Miró i Pau Casals.

Agustí PONS I MIR

Biografia detallada i molt documentada del notari Raimon Noguera, fundador d’aquesta institució, a càrrec del periodista Agustí Pons. La seva edició i publicació es fruit de la Col·laboració entre la Fundació Noguera i Edicions 62, amb el suport de la Fundació.