S'estan mostrant 20 resultats

Menú lateral
Ordenar per:
Novetat

El Mostassaf i els llibres de mostassaferia a la Corona d’Aragó (segles XIII-XV)

Pablo José ALCOVER CATEURA

Novetat

La societat jueva conversa a la Barcelona baixmedieval, 1391-1440.

Xavier PONS CASACUBERTA

Institucions locals i elits a la Catalunya baixmedieval (Girona, 1345-1445). Volum II

Albert REIXACH SALA

El Memorial dels Infants. Edició crítica d’una font per a l’estudi de la infancia a la Barcelona del segle XV.

Salvatore MARINO

L’Herètica Pravitat a la Corona d’Aragó: documents sobre càtars, valdesos i altres heretges (1155-1324). Volum II

Sergi GRAU TORRAS - Eduard BERGA SALOMÓ - Stefano M. CINGOLANI

L’Herètica Pravitat a la Corona d’Aragó: documents sobre càtars, valdesos i altres heretges (1155-1324). Volum I

Sergi GRAU TORRAS - Eduard BERGA SALOMÓ - Stefano M. CINGOLANI

La terra, la família i la mort al Baix Maresme (1348-1486)

Montserrat RICHOU I LLIMONA

Parròquia i societat rural al bisbat de Girona, segles XIII-XIV

Elvis MALLORQUÍ I GARCIA

Especiers i candelers a Barcelona a la baixa edat mitjana. Testaments, família i sociabilitat. Volum I.

Carles VELA I AULESA

Especiers i candelers a Barcelona a la baixa edat mitjana. Testaments, família i sociabilitat. Volum II.

Carles VELA I AULESA

El matrimoni infantil a Catalunya i Europa.

Santiago de LLOBET MASACHS

Els promotors de capelles i retaules a la Barcelona del segle XIV.

Cristina BORAU

Els notaris de la ciutat de València. Activitat professional i comportament social a la primera meitat del segle XV.

Josep M. CRUSELLES

La casa de Xèrica i la seva política en relació amb la monarquia de la Corona d’Aragó (segles XIII-XIV).

M. Mercè COSTA I PARETAS

La Pia Almoina de Barcelona (1161-1350). Estudi d’un patrimoni eclesiàstic català baixmedieval.

Tomàs LÓPEZ PIZCUETA

Llibres i lectors a la Barcelona del segle XIV. Volum I.

Josep HERNANDO I DELGADO

Dietari o Llibre de Jornades (1411-1484) de Jaume Safont.

Josep M. SANS I TRAVÉ

El llibre de comptes com a font per a l’estudi d’un casal noble de mitjan segle XV. Primer llibre memorial començat per la senyora dona Sanxa Ximenis de Fox e de Cabrera e de Navalles.

Josep CANELA I FARRÉ - M. Àngels SERRA I TORRENT - Jordi ANDREU I DAUFÍ

Els quatre llibres de la reina Elionor de Sicília a l’Arxiu de la Catedral de Barcelona.

Margarida ANGLADA - M. Àngels FERNÁNDEZ - Concepció PETIT

Recull d’estudis d’història jurídica catalana. Volum I.

Josep M. PONS I GURI