Back

Textos i Documents

Recull d’estudis d’història jurídica catalana. Volum IV.

Josep M. PONS I GURI

Quart volum de la recopilació de les obres de tipus històric i jurídic del notable estudiós i erudit Josep Maria Pons i Guri. Aquests articles foren publicats en diverses obres i revistes i veuen per primer cop la llum com un tot unificat i de fàcil accés. Aquest volum compren estudis sobre l’orígen d’institucions medievals catalanes com les Corts Generals o el notariat, el mer i mixt imperi, el dret comú a Catalunya i altres sobre fonts i manuscrits medievals per a la història jurídica de Catalunya, com els conservats al Col·legi d’Advocats de Barcelona

Nº Col·lecció: 38

Any de publicació: 2006

Període històric: Baix medieval (segles XIV i XV), Alt medieval (segles VIII-XIII)

Referència geogràfica: Catalunya

Temàtica històrica: Dret comú, Política i institucional

ISBN: 84-9779-459-1

Pàgines: 422