Back

Estudis

Pesos, mides i mesures al Principat de Catalunya i comtats de Rosselló i Cerdanya a finals del segle XVI (1587-1594). Voum III.

Francesc TEIXIDÓ I PUIGDOMÈNECH

A Catalunya la preocupació per l’homogeneïtzació dels pesos, mides i mesures data del segle XIII, però fou a les corts de Montsó de 1585 quan es plantejà la unificació entorn de les unitats de mesura emprades a la ciutat de Barcelona. L’enquesta realitzada poble per poble per assolir aquell objectiu és el motiu d’aquest treball de Francesc Teixidó. Una tasca que culmina una recerca de llarga durada, suposa un nou pas en l’aprofitament d’aquella riquíssima documentació i facilitarà les recerques posteriors.

En aquest tercer volum es recullen els pesos, mides i mesures de les vegueries de Tàrrega, Montblanc, Berga, Pallars i Balaguer.

Nº Col·lecció: 48

Any de publicació: 2009

Període històric: Modern (segles XVI-XVIII)

Referència geogràfica: Comarques de Barcelona, Comarques de Lleida, Comarques de Tarragona, Catalunya

Temàtica històrica: Agrària i rural, Comercial, mercantil i marítima, Econòmica

ISBN: 978-84-9779-771-9

Pàgines: 535