Back

Estudis

Pesos, mides i mesures al Principat de Catalunya i comtats de Rosselló i Cerdanya a finals del segle XVI (1587-1594). Volum V.

Francesc TEIXIDÓ I PUIGDOMÈNECH

Una de les dificultats amb què s’ha topat sovint la investigació històrica ha estat poder determinar amb precisió els valors de pesos, les mides o les mesures dels productes i els espais que s’estudien.

A Catalunya la preocupació per l’homogeneïtzació dels pesos, mides i mesures data del segle XIII, però fou a les corts de Montsó de 1585 quan es plantejà la unificació entorn de les unitats de mesura emprades a la ciutat de Barcelona. L’enquesta realitzada poble per poble per assolir aquell objectiu és el motiu d’aquest treball de Francesc Teixidó. Una tasca que culmina una recerca de llarga durada, suposa un nou pas en l’aprofitament d’aquella riquíssima documentació i facilitarà les recerques posteriors.

En aquest cinqué i darrer volum es recullen els pesos, mides i mesures de les vegueries de Girona i de Manresa.

Nº Col·lecció: 50

Any de publicació: 2009

Període històric: Modern (segles XVI-XVIII), Baix medieval (segles XIV i XV)

Referència geogràfica: Comarques de Barcelona, Girona ciutat, Comarques de Girona

Temàtica històrica: Agrària i rural, Comercial, mercantil i marítima, Econòmica

ISBN: 978-84-9779-797-9

Pàgines: 400