Back

Estudis

Pesos, mides i mesures al Principat de Catalunya i comtats de Rosselló i Cerdanya a finals del segle XVI (1587-1594). Volum I.

Francesc TEIXIDÓ I PUIGDOMÈNECH

Una de les dificultats amb què ha topat sovint la recerca històrica ha estat la de poder conèixer amb precisió els valors del pesos, les mides o les mesures dels productes i dels espais que s’estudien, i més quan es tracta de fer-los comparables amb els d’indrets diferents.

A Catalunya la preocupació per l’homogeneïtzació data del segle XIII, però fou a les corts de Montsó de 1585 quan es plantejà la unificació entorn de les unitats de mesura emprades a la ciutat de Barcelona. L’enquesta realitzada poble per poble per assolir aquell objectiu és el motiu d’aquest treball de Francesc Teixidó. Una tasca que culmina una recerca de llarga durada, suposa un nou pas en l’aprofitament d’aquella riquíssima documentació i facilitarà les recerques posteriors.

En aquest primer volum (de cinq) es recullen els pesos, mides i mesures de les vegueries de Barcelona, Tarragona, Lleida, Vic i Besalú.

Nº Col·lecció: 46

Any de publicació: 2009

Període històric: Modern (segles XVI-XVIII)

Referència geogràfica: Barcelona ciutat, Catalunya, Comarques de Barcelona, Comarques de Girona, Comarques de Lleida, Comarques de Tarragona

Temàtica històrica: Agrària i rural, Comercial, mercantil i marítima, Econòmica

ISBN: 978-84-9779-730-6

Pàgines: 570