Back

Llibres de Privilegis

Llibre de Privilegis de la vila i el terme de Terrassa (1228-1652).

Teresa CARDELLACH I GIMÉNEZ - Pere PUIG I USTRELL - Vicenç RUIZ I GÓMEZ - Joan SOLER I JIMÉNEZ

La còpia solemne dels privilegis atorgats en un llibre, a manera de cartulari, va ser un fet habitual en moltes de les viles de la Catalunya medieval al llarg dels segles XIV i XV. Però el Llibre dels privilegis de la vila de Terrassa s’inicià tardanament, al segle XVI. El Comú de la vila i el terme conservava els originals o els trasllats autèntics dels privilegis concedits des d’antic. Aquests eren la font de dret fonamental que dotava de legalitat les accions i l’organització municipal. Eren documents que calia presentar de forma habitual a les constants al•legacions i audiències en l’exercici de les seves activitats. El Llibre dels privilegis neix amb la voluntat de còpia solemne autèntica per a ser conservada.

Nº Col·lecció: 10

Any de publicació: 2006

Període històric: Alt medieval (segles VIII-XIII), Baix medieval (segles XIV i XV), Modern (segles XVI-XVIII)

Referència geogràfica: Comarques de Barcelona

Temàtica històrica: Llibres de privilegis, Municipalisme

ISBN: 84-9779-361-7

Pàgines: 307

Altres publicacions de Teresa CARDELLACH I GIMÉNEZ

Altres publicacions de Pere PUIG I USTRELL

Altres publicacions de Vicenç RUIZ I GÓMEZ

Altres publicacions de Joan SOLER I JIMÉNEZ