Back

Textos i Documents

Llibre de la confraria y offici de perayres de la vila de Igualada. Vol. II

Aquest és el segon volum de la transcripció dels quatre llibres que integren la documentació de la Confraria de Paraires d’Igualada, un ofici tradicional que comprenia tot el procés productiu de la confecció de teixits de llana, des de la compra, a la filatura i el teixit, fins a les fases d’acabat dels draps. La documentació es conserva actualment, a l’Arxiu Comarcal de l’Anoia (Igualada) catalogats dins el Fons del Gremi de Paraires, i cobreix, amb escassos buits temporals, el llarg període comprès entre els anys 1614 i 1887, data de la seva dissolució.

La transcripció de la documentació s’ha dut a terme mantenint el respecte al text original tot i que respectar l’escriptura originària generi, sovint, dificultats de comprensió, i s’aplega cronològicament en l’obra en quatre apartats.

El primer conté les actes de les sessions del gremi, els documents referents a l’admissió de nous confrares i les cartes d’aprenentatge, és a dir, tot allò que concerneix al funcionament formal de la institució. En el segon s’han agrupat tots els comptes, tant els de la confraria del gremi de paraires com dels posteriorment anomenats gremi i ex gremi de fabricants de draps. En el tercer i quart apartats, sota el títol de “Documents annexos” i “Plecs” es recullen els documents considerats com a complementaris del primer apartat (censals, arrendaments, vendes de terres, plets, peticions adreçades a les instàncies governamentals corresponents, respostes a enquestes, etc.).

El present volum II conté la continuació del segon apartat i la resta de la documentació transcrita.

Nº Col·lecció: 46

Any de publicació: 2012

Període històric: Contemporani (segles XIX i XX), Modern (segles XVI-XVIII)

Referència geogràfica: Comarques de Barcelona, Catalunya

Temàtica històrica: Comercial, mercantil i marítima, Econòmica, Món urbà

ISBN: 978-84-9975-235-8

Pàgines: 512