Back

Estudis

La formació de la Pobla de Santa Pau a redós del castell dels barons (1248-1331).

El treball té dues parts. A la primera l’autor fa una anàlisi històrica de l’evolució dels senyors de Santa Pau, des de la seva condició inicial de castlans fins esdevenir-ne barons entre 1277 i 1278. Així mateix, dóna informació exhaustiva sobre els elements organitzatius de la baronia, destacant el paper dels batlles i procuradors, la cúria i l’escrivania/notaria. L’autor estudia els dos documents que precediren a la constitució d’una població al redós del castell: els privilegis de concessió de mercat setmanal els dilluns, atorgat a petició del baró per Jaume II el 1298, i de franqueses atorgat el 1300 pel senyor Ponç III. Com a conseqüència d’aquests dos privilegis, eixamplats el 1312 als habitants de la vall de Santa Pau, l’autor exposa la constitució d’una població ocupant primer el terreny de la cellera i posteriorment ampliat als espais contigus, determinant la formació d’una primera “vila” i d’una segona, la “vila nova”.

La segona part recull la transcripció de 146 documents procedents del fons notarial de santa pau conservat actualment a l’Arxiu Comarcal d’Olot, que abasten cronològicament els anys 1248 i 1331. La major part d’aquests instruments enregistren compra-vendes de terres i establiments en acapte així com també de terrenys per bastir cases dins el que després serà el poble. Són especialment interessants diversos documents de constitució d’homes propis del senyor de Santa Pau. Un fet curiós a destacar: la concessió d’un espai davant les cases, de 16 pams, destinat a porxo per a tenir taules o els seus productes per a la venda, i que havia de configurar la fesomia encara actual de la població de Santa Pau.

Nº Col·lecció: 44

Any de publicació: 2008

Període històric: Baix medieval (segles XIV i XV)

Referència geogràfica: Comarques de Girona

Temàtica històrica: Dret comú, Dret privat, Feudalisme

ISBN: 978-84-9779-655-2

Pàgines: 330