Back

Estudis

La Barcelona del barroc a través d’una família de comerciants: els Amat.

Elisa BADOSA I COLL

La base documental d’aquest estudi és la comptabilitat dels comerciants Pau Amat major i el seu fill Pau Amat menor entre els anys 1639 i 1668. Es tracta d’una comptabilitat per partida doble tècnicament defectuosa però amb un gran valor per la quantitat i la rellevància de la seva informació. A més, aquesta comptabilitat ens remet a altres fonts les quals són fonamentals per reconstruir la vida econòmica i social de Barcelona en un període extens, entre els anys de 1590 i 1680, tot i que en alguns aspectes arribaria fins la guerra de Successió. El nucli de la investigació el constitueix els dotze anys de la guerra dels Segadors. La guerra és contemplada a través d’una família que políticament i econòmicament s’hi havia compromès fins al punt d’haver-se creat, en cas de guanyar-la, grans expectatives per al seu futur. La realitat va ser ben diferent i, per tant, després de la guerra les estratègies d’aquesta família es van haver d’adaptar a unes circumstàncies força desfavorables.

Aquest estudi tracta dels negocis d’una família de comerciants i també dels ambients socials amb el quals aquesta es relaciona. Un món que presenta certa complexitat d’exposició perquè està integrat per segments diferents. Un d’ells, amb els quals els Amat només tenen uns lligams purament mercantils, està format per artesans, paraires i botiguers. Un altre segment és el de l’ampli clan de la família, integrat per membres de la burgesia i de la petita noblesa urbana que, en general, no ultrapassa el títol de donzell. Amb aquests els Amat també mantenen relacions econòmiques basades en el crèdit, però que vénen determinades per lligams de parentiu. La investigació es basa en els mitjans de vida i en el seu procés de promoció social, o bé en el seu fracàs per assolir-lo, tant per part de menestrals, de botiguers, de burgesia i de petita noblesa. Analitzar la societat urbana des del punt de vista d’una menestralia i, al mateix temps, d’una classe benestant amb una ubicació social reconeguda, és el que dóna, creiem, a la investigació bona part del seu interès.

Nº Col·lecció: 64

Any de publicació: 2012

Període històric: Modern (segles XVI-XVIII)

ISBN: 978-84-9975-291-4

Pàgines: 272