Back

Inventaris d'Arxius Notarials de Catalunya

Inventari de l’Arxiu Històric de Protocols de Barcelona. Segle XVII (1651-1700). Volum IV.

Lluïsa CASES I LOSCOS

Quart volum de la ja esmentada revisió completa de l’Índice Cronólogico Alfabético de Josep Maria Madurell i Marimon, l’obra que fins fa poc s’utilitzava per la consulta dels protocols de l’Arxiu Històric de Protocols de Barcelona. Aquest nou inventari correspon a la segona meitat del segle XVII, segle que ha calgut dividir en dúes publicacions donat l’enorme volum de registres notarials conservats a l’AHPB. Les xifres del conjunt del segle XVII són 350 notaris i 9.155 registres notarials, dels quals correspónen a la segona meitat del segle XVII, (1651-1700), 167 notaris i 4.506 volums. Amb ell es tanca l’etapa anterior a les disposicions del segle XVIII, que suposaren uns canvis radicals en la conformació dels llibres notarials.

Nº Col·lecció: 30

Any de publicació: 2006

Període històric: Modern (segles XVI-XVIII)

Referència geogràfica: Barcelona ciutat

Temàtica històrica: Dret privat, Inventaris, Notariat

ISBN: 84-9779-419-2

Pàgines: 455