Back

Estudis

Institucions locals i elits a la Catalunya baixmedieval (Girona, 1345-1445). Volum I

Albert REIXACH SALA

Aquest és el primer volum d’un treball madur i complex, que està estructurat en dues parts, la primera de les quals està dedicada a les institucions pròpies, generades pel territori de Girona durant el període objecte d’anàlisi, i la segona se centra a descobrir i identificar les elits polítiques imbricades en la vida municipal. O sigui, qui són els protagonistes que exerceixen el poder a la ciutat de Girona. Ens trobem davant d’una obra ambiciosa, rellevant, ben dissenyada, ben documentada, ben dirigida i ben escrita.

Nº Col·lecció: 79

Any de publicació: 2019

Període històric: Baix medieval (segles XIV i XV)

Referència geogràfica: Catalunya, Comarques de Girona

Temàtica històrica: Món urbà, Municipalisme, Política i institucional

ISBN: 978-84-1303-093-7

Pàgines: 450