Back

Estudis

Guerra i quotidianitat militar a la Catalunya del canvi dinàstic (1705-1714)

Adrià CASES

“Primer die del siti de Barcelona en lo any 1713. Com vuy, die de Sant Jaume, 25 de dit mes y any, aparegué devant d’esta ciutat lo exèrcit del duc de Anjou, governat per lo duc de Pòpuli, en número de 27 mil hòmens, poc més o menos, y, per la mar, se posaren al cap del riu de Llobregat sis galeres, un vaxell, una o dos balandras, alguns barcos llongos y alguns 20 gànguils i barcas.”

Amb aquestes paraules encetava fra Manuel Soler la redacció del seu dietari, conscient de la transcendència dels grans preparatius bèl·lics amb els quals el govern borbònic iniciava el setge de Barcelona i que hauria de culminar, l’11 de setembre de 1714, amb el triomf de Felip V.

Nº Col·lecció: 70

Any de publicació: 2015

Període històric: Modern (segles XVI-XVIII)

Referència geogràfica: Barcelona ciutat, Catalunya

Temàtica històrica: Municipalisme, Política i institucional, Social, Vida quotidiana

ISBN: 978-84-9975-569-4

Pàgines: 448