Back

Textos i Documents

Els pergamins documentals de l’Arxiu Històric de Protocols de Barcelona. 1142-1500

Vicenç RUIZ I GÓMEZ - Jordi TOR i AZORÍN

L’Arxiu Històric de Protocols de Barcelona, dependent del Col•legi de Notaris de Catalunya i inserit dins el Sistema d’Arxius de Catalunya, compta amb una documentació d’una gran riquesa, atesa la secular i forta inserció de la institució notarial dins el tramat social del país i l’àmplia diversitat d’actuacions del notari en el desplegament de la seva funció de fedatari públic.

La col•lecció de pergamins està formada per unes mil set-centes unitats, des de 1142 fins a 170, i ténen bàsicament dos fonts: els vinculats als protocols i relacionats amb la gènesi i el procés de redacció de l’instrument notarial o que actuaven de suport. I, de l’altra, la nissaga dels marquesos d’Aguilar, el darrer administrador general dels quals a Catalunya fou el notari barceloní Lluís Gonzaga Pallós

Nº Col·lecció: 55

Any de publicació: 2014

Període històric: Baix medieval (segles XIV i XV), Alt medieval (segles VIII-XIII)

Referència geogràfica: Barcelona ciutat, Comarques de Barcelona

Temàtica històrica: Dret privat, Notariat

ISBN: 978-84-9975-511-3

Pàgines: 629