Back

Textos i Documents

El llibre segon d’inventaris i encants del notari de Tarragona Bernat Gendre (1579/1612).

Isabel COMPANYS I FARRERONS - Montserrat SANMARTÍÍ ROSET

Aquest segon llibre d’inventaris i encants del notari de Tarragona Bernat Gendre pertany, juntament amb el primer, a l’apartat de llibres especials del seu fons — custodiat a l’AHT. Aquest llibre ens permet seguir l’evolució del món urbà, religiós, econòmic i social tarragoní durant el darrer quart del segle XVI i començaments del XVII.

Nº Col·lecció: 58

Volum: 2

Any de publicació: 2015

Període històric: Modern (segles XVI-XVIII)

Referència geogràfica: Comarques de Tarragona

Temàtica històrica: Comercial, mercantil i marítima, Inventaris, Món urbà, Municipalisme

ISBN: 978-84-9975-681-3

Pàgines: 705