Secretari

Lluís JOU i MIRABET

(Sitges, El Garraf, 1955)

Vocal des de 1993. N’és secretari des de 1996.

Notari des de 1983, ha exercit a Belmonte de Miranda (Astúries) a Calafell (1985-1995) i des de 1995 ho fa a Barcelona i és arxiver de protocols del seu Districte. Ha format part de la Junta Directiva del Col·legi de Notaris de Catalunya (1988-1992) i entre 2005 i 2008 en fou vicedegà. Professor associat de Dret civil a la UB de 1987a 2016, i membre de la Comissió Jurídica Assessora de la Generalitat de Catalunya entre 1993 i 1997 i de la comissió assessora per a la resolució de recursos en matèria de qualificacions registrals des de 2005.

Ha participat a les comissions redactores dels projectes de Llei de censos, del Codi de Successions, de la Llei de potestat del pare i de la mare i del Llibre cinquè del Codi Civil de Catalunya. Ha format part de la secció de dret patrimonial de l’Observatori de Dret Privat de la Generalitat de Catalunya i del plenari de la seva Comissió de Codificació.

Membre de l’Acadèmia de Jurisprudència i Legislació de Catalunya, que presideix des de 2016. Membre de l’Institut d’Estudis Catalans, secció de Filosofia i Ciències Socials. Ha publicat nombrosos treballs de Dret civil i lingüístic en llibres i revistes especialitzades.

Director general de Política Lingüística de la Generalitat de Catalunya, entre 1996 i 2003